Privacy Policy

Privacy Policy
Privacy Policy

1. Algemeen

 1. Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze https://www.manna.be en de daar aan gerelateerde websites (de “Website”) en de diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”).
  Deze verwerking wordt uitgevoerd door Manna Foods NV als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Bijkhoevelaan 24 B-2110 Wijnegem (“wij”, “ons”), ingeschreven in de KBO onder nummer BE0403730232, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 2. Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.
 3. Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve onze cookie policy te lezen (Cookie Policy).
 4. Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 19 juli 2023.

2. Wat & waarom we gegevens verwerken

 1. Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
  Zulke verwerkingen betreffen het volgende:

  Wanneer Welke Waarom (doel) Wettelijke grondslag
  Invullen contactformulier Contactgegevens Gevolg geven aan verzoek tot contact toestemming
  Solliciteren Identificatie- en contact gegevens, CV, Opnemen in sollicitatieprocedure toestemming
  Marketing activiteiten Contactgegevens Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de website, e-mail, telefoon of social media kanalen Toestemming/ legitiem belang.
  Events Contactgegevens Inschrijving realiseren en follow up communicatie Toestemming / legitiem belang
 1. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om zich te registreren via een social media account worden deze gegevens verzameld via uw social media profiel. Wij raden u aan om de privacy policy van uw social media service provider te raadplegen om na te gaan welke gegevens door uw social media service provider worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de social media login functie. Wij sturen geen van de persoonlijke gegevens die u via de Website verstrekt door aan providers van social media, tenzij u hiermee instemt. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken:
  • Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten met toestemming.
  • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.
  • In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3. Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden (met uitzondering van zorgvuldig gekozen verwerkers), als dit niet vereist is voor de werking van de website of mits je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om je de diensten van onze website aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat deze externe verwerkers jouw persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructie van ons mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

4. Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken indien daar een legitieme basis voor is.
Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen. Alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht worden gegarandeerd en het nodige wettelijk beschermingsmechanisme wordt ingevoerd.

5. Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.
 3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@manna.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).
 4. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@manna.beIn dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@manna.beBlijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.